ಕಥಾ ಗುಚ್ಛ

ಕಥಾ ಗುಚ್ಛ

ಕಥಾಗುಚ್ಛ , e-bookನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಕಥಾ ಗುಚ್ಛ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ.  ಓದುಗರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.